Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU
INTERNETOWEGO ALTEDU.PL

INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego
www.altedu.pl pod firmą Adam Gola ul. Siemianowicka 77/6, 41-902 Bytom
NIP: 6263044021, e-mail: kontakt@adamgola.pl oraz korzystania z dostępnych w nim
produktów.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 • Klient/Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
  prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
  prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zamówienia
  Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie
  mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o
  prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks
  cywilny;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
  osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
  własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 • Produkt cyfrowy – dostępne w Sklepie produkty elektroniczne (treści cyfrowe), m.in.
  dostęp do kursów online, ebooki;
 • Produkt fizyczny – dostępne do kupienia w Sklepie produkty fizyczne, m.in. monety
  pamiątkowe;
 • Konsultacja branżowa – konsultacja prowadzona z Klientem online lub telefonicznie;
 • Platforma – platforma, na której znajdują się zakupione Produkty;
 • Konto – konto Klienta/Użytkownika założone na Platformie, umożliwiające dostęp do
  zakupionych produktów i kursów;
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://altedu.pl (treści
  cyfrowe, kursy, szkolenia), za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;
 • Umowa – umowa o dostarczenie Produktu zawarta na odległość pomiędzy
  Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu;
 • Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć
  Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży;
 • Sprzedawca – Adam Gola ul. Siemianowicka 77/6, 41-902 Bytom NIP: 6263044021
  prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy,
  stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość
  Produktu.
 • Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez
  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
  włącznie.
 • Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie
  sposobów płatności internetowych.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU, SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez
  złożenie Zamówienia z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu.
 • Cena za Produkt wraz z wszystkimi podatkami (w tym VAT) podana jest przy każdym
  z nich. W przypadku Produktów fizycznych należy doliczyć do zamówienia także
  koszty wysyłki, które pokrywa Klient.
 • Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie
  formularza Zamówienia.
 • W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru
  Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych
  Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.
 • Zakup e-booków i monet możliwy jest poprzez wejście na stronę i dodanie wybranego
  produktu do koszyka. Następnie możesz kontynuować zakupy lub
  przejść do kasy – wpisz kod rabatowy (jeśli posiadasz) w wyznaczonym miejscu i kliknij
  ‘użyj’. Następnie wybierz sposób płatności i sposób dostawy. W przypadku produktów
  elektronicznych w celu otrzymania zamówienia należy podać: adres e-mail, imię oraz
  nazwisko. W przypadku zakupu produktów fizycznych należy podać: adres e-mail, imię,
  nazwisko, numer telefonu, adres dostawy oraz opcjonalnie w przypadku zakupu na firmę jej
  nazwę, a w przypadku wyboru wysyłki paczkomatem – jego numer.
  W obu przypadkach w celu dokończenia zakupów należy zaznaczyć obowiązkowe
  checkboxy, w sytuacji wyboru faktury – podać wszystkie wymagane dane do jej wystawienia,
  a następnie należy kliknąć ‘zamawiam i płacę’. Na ekranie pojawią się informacje dotyczące
  zamówienia i nastąpi możliwość jego opłacenia. Natomiast na podany w zamówieniu adres e-
  mail, zostaną dodatkowo wysłane szczegóły zamówienia oraz informacja o jego opłaceniu. W
  przypadku zakupu produktów elektronicznych pobranie ich będzie możliwe z linku
  otrzymanego w mailu 5 razy przez 1 rok licząc od daty zakupu, natomiast przy zakupie
  produktów fizycznych klient otrzyma w ciągu 3 dni roboczych maila z informacją o wysyłce
  zamówienia.
 • Zakup szkoleń i kursów
  Aby zakupić szkolenie lub kurs należy wejść na stronę www.altedu.pl/szkolenia i wybrać
  interesujący produkt. Następnie należy kliknąć ‘kliknij tu, aby przejść do koszyka i zamówić
  materiał’. Pojawi się formularz zamówienia, w którym należy podać następujące dane: imię,
  nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu. Poniżej należy podać wymagane
  dane do wystawienia rachunku/faktury. W przypadku posiadania kodu rabatowego należy
  wpisać go w wyznaczonym miejscu i kliknąć ‘aktywuj’. Aby móc zrealizować zamówienie
  należy zaznaczyć obowiązkowe checkboxy i kliknąć ‘kupuję’. Następnie klient zostanie
  przekierowany do płatności za zamówienie, gdzie należy wybrać preferowaną formę z
  dostępnych. Po opłaceniu zamówienia, klient dostanie na podanego maila dane dostępu do
  platformy, na której znajdują się jego zakupy.
 • Darmowy zakup e-booka za zapis do newslettera
  Klient ma możliwość darmowego otrzymania konkretnego materiału w zamian za zapis do
  newslettera. Pobierając za darmo e-booka zapisujesz się na nieodpłatny newsletter z wartościowymi
  tematami branżowymi, wsparciem, pomocą i ciekawymi artykułami, z którego zawsze
  możesz zrezygnować. Ale czy warto? 🙂
  Jeśli nie chcesz zapisywać się do newslettera, możesz kupić e-booka w regularnej cenie,
  pisząc do mnie na adres kontakt@adamgola.pl
 • Dokonując zakupów Produktów cyfrowych lub fizycznych w Sklepie, Klient
  akceptuje Politykę Prywatności oraz Regulamin Sklepu, a w przypadku Produktów
  Cyfrowych, wyraża także zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem
  terminu odstąpienia od umowy.
 • Przy zamówieniu produktów fizycznych, Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy
  bez podania przyczyny. Produkty Klient odsyła na swój koszt.
 • W toku procesu Zamówienia zostaje Klientowi utworzone konto, z którego będzie
  miał dostęp do zakupionych Produktów. Szczegóły, tj. login i unikatowe hasło zostają
  wysłane do Klienta na podany w formularzu adres e-mail bezpośrednio po dokonaniu
  zakupu. Posiadanie konta jest niezbędne do późniejszego korzystania z Produktów
  dostępnych bezpośrednio w Sklepie.
 • Dane obowiązkowe, bez których podania, zakupy w Sklepie nie będą możliwe, zostały
  oznaczone gwiazdką.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze
  Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 • Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez
  Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail,
  potwierdzającą dokonanie zakupu.
 • Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku
  bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.
 • W przypadku źle wypełnionego lub niekompletnego Formularza lub braku wpłaty za
  Produkt w ciągu 3 dni, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 • Rejestracja Klienta w Platformie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu
  danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do
  Produktów elektronicznych.
 • Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz
  ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 • W wypadku Klientów będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć
  umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go
  prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów,
  w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego
  Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta
  w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i
  niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób
  uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi
  Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje
  Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe,
  niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć
  zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania
  dostępów do jego zasobów.
 • Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich
  zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 • W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub
  skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 • Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić
  Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW CYFROWYCH LUB USŁUG
CYFROWYCH

 • W sklepie Sprzedawca prowadzi także przedsprzedaż wybranych Usług
  Cyfrowych lub Treści cyfrowych. Informacja o przedsprzedaży zawarta
  jest w sklepie przy danym Produkcie cyfrowym lub Usłudze cyfrowej.
 • Przedsprzedaż oznacza, że możliwe jest złożenie Zamówienia na Produkt
  Cyfrowy lub Usługę cyfrową przed premierą, często w niższej cenie
  oraz/lub z innymi benefitami opisanymi w Sklepie przy danym Produkcie
  cyfrowym lub Usłudze Cyfrowej.
 • Przedsprzedażą objęte są nowe Produkty Cyfrowe lub nowe Treści
  cyfrowe, które dopiero pojawią się w sklepie.
 • Data dostępności danego Produktu Cyfrowego lub Treści Cyfrowej, która
  sprzedawana jest w przedsprzedaży, znajduje się w ich opisie.
 • Przedsprzedaż może łączyć się z innymi promocjami, jeżeli zostało to
  uwzględnione. Wiążąca jest zawsze aktualna oferta.
 • Proces składania zamówień na Produkty cyfrowe lub Usługi cyfrowe
  znajdujące się w przedsprzedaży, wygląda tak samo jak w przypadku
  Produktów cyfrowych i Usług Cyfrowych dostępnych w regularnej
  sprzedaży.

CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 • Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
  Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
  Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów
  znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu,
  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania
  unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe
  nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w
  życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest
  wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona
  liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania
  potwierdzonych zamówień na te Produkty.
 • Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta na fakturę VAT, dowód zakupu
  przesyłany jest drogą elektroniczną. Na życzenie Klienta, Sprzedawca może wystawić
  Klientowi Rachunek.
 • Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
 • kartą płatniczą, BLIKiem, przelewem lub na raty poprzez elektroniczny system
  płatności,
 • Płatności są obsługiwane przez PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej
  182, kod pocztowy: 60-166 Poznań KRS: 0000274399.
 • Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez:
 • dostęp do szkoleń na Platformie szkoleniowej,
 • wysyłkę produktów elektronicznych na podany adres e-mail w ciągu 30 minut od
  otrzymania płatności,
 • wysyłkę produktów fizycznych za pomocą firmy kurierskiej DPD lub InPost do
  paczkomatu w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania płatności.
 • W przypadku konsultacji realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie
  uzgodnionym przez strony.
 • Dostawa Produktów cyfrowych/elektronicznych jest darmowa, natomiast w przypadku
  produktów fizycznych koszt wysyłki podany będzie w podsumowaniu zamówienia.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Klient będący Konsumentem może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z
  produktu lub usługi kupionych w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od
  daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
  o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w
  załączniku do niniejszego regulaminu.
 • Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  w sytuacji, kiedy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  (szczególnie dotyczy to produktów elektronicznych).
 • Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt wyraża
  zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od
  Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od
  umowy.
 • Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta. Wszelkie
  zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14
  dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego
  sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób
  zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania rzeczy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi przepada zniżka na produkt
  “Konsultacja branżowa”. Jeżeli Klient zrezygnował z umowy po wykorzystaniu
  zniżki, zostanie obciążony różnicą kosztów obowiązujących w dniu podpisania
  umowy (opłacenia zamówienia).
 • Powyższy punkt dotyczy również innych ofert specjalnych oraz zniżek, jeżeli takie
  pojawiły się w ofercie.
 • W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez
  Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do
  Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia,
  na co Klient wyraża zgodę.

REKLAMACJE

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 • Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać
  z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy na warunkach określonych w Kodeksie
  Cywilnym.
 • W przypadku ujawnienia się wady Produktu, Klientowi przysługuje prawo do złożenia
  reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu 2 lat od daty doręczenia Produktu.
 • W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady
  oraz zawierającą określone żądanie.
 • Przykładowy formularz reklamacyjny znajduje się w załączniku niniejszego
  Regulaminu.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej Reklamacji Klienta w terminie do 14 dni,
  licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem
  reklamacyjnym.
 • O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki
  przesłał reklamację.
 • W przypadku uznania reklamacji, wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma
  nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci równowartość ceny
  Produktu lub obniży cenę.
 • W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi
  Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i
  ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 • W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług
  świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie
  elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu
  powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na
  identyfikację problemu. Może w tym celu skorzystać z formularza załączonego do
  niniejszego regulaminu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14
  dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 • Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji
  zgodnie z polityką prywatności.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 §
1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady
fizyczne i prawne.
W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę
o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze
skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi
stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji
Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym
Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą
elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych
roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie
wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w
całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo
zawarcia umowy sprzedaży.
Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do
wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego
wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści
w stosunku do Przedsiębiorcy.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH
KONSUMENTA

Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w
Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie
posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach
konsumenta.
Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć
postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

 • usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 • reklamacji i rękojmi,
  w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564,
  art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się
  postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
  Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu
  zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych
  paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a
  w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art.
  38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
  Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym
  do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa
  sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale
  nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia
  warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki
  do niniejszego Regulaminu.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

 • Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na
  umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz
  fizycznych oraz korzystania z Produktów.
 • Do zawarcia Umowy oraz do korzystania z Produktów konieczne jest posiadanie
  konta w Serwisie.
 • Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie.
  Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.
 • Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do
  skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w
  Sklepie),
 • przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą
  języka JavaScript,
 • włączona obsługa cookies w przeglądarce,
 • dostęp do Internetu,
 • zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
 • możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów
  elektronicznych).
 • Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego
  funkcjonowania Sklepu.
 • Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając
  wiadomość email pod adres kontakt@adamgola.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na
  adres wskazany w reklamacji.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 • Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików
  cookies opisane są w Polityce prywatności.

PRAWA AUTORSKIE

 • Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem
  autorskim.
 • Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie,
  dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Sklepie, z
  wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa
  cytatu.
 • Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi
  naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy
  dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku
  ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku
  skorzystania z nich.
 • Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu,
  stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich
  używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody
  Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są
w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem,
który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy
czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument
uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się
niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy
konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem,
który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na
siedzibę Sklepu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2021 roku.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia
złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane
na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W
PRZYPADKU KONSUMENTA
Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]Reklamacja Produktu
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w
dniu……………………………………………….
Produkt ………………………………………………………
………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.
Wada polega na
…………………………………………………………………………………..[opis wady].
Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..
Z uwagi na powyższe, żądam:
wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie:
…………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:
…………………………………………………………………………………………………
………………………
Posiadacz rachunku bankowego:
………………………………..………………………………….
Data: ________ Podpis Konsumenta: ______
ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W
PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
Miejscowość, data: ……………………………
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres firmy: ……………………………….
NIP: ……………………………
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w
dniu………………………………………………. Produkt
………………………………………………………
………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.
Wada polega na
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………..[opis wady].
Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..
Z uwagi na powyższe, żądam:
wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie:
…………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:
………………………………………………………………………………
Posiadacz rachunku bankowego:
………………………………..………………………………….
Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży
są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie
posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach
konsumenta.
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się
w CEIDG:
PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………
Data: ________ Podpis: ______
ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W
PRZYPADKU KONSUMENTA
Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………………………………………….
nr …………………………………….. zawartej dnia …………………………………………
dotyczącej następujących rzeczy
…………………………………………………………………
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie
………………………………………………………złotych) poprzez:
przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..….
[wypełnić jeśli dotyczy]
na rachunek bankowy o numerze:
…………………………………………………………………………………………
[wypełnić jeśli dotyczy],
Data: _________ Podpis Konsumenta: _
ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W
PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres firmy: ……………………………….
NIP: ……………………………
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy
na prawach konsumenta
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………………………………………….
nr …………………………………….. zawartej dnia …………………………………………
dotyczącej następujących rzeczy :
……………………………………………………………………………………
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie
………………………………………………………złotych) poprzez:
przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..….
[wypełnić jeśli dotyczy]
na rachunek bankowy o numerze:
…………………………………………………………………………………………
[wypełnić jeśli dotyczy],
Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży
są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie
posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach
konsumenta.
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się
w CEIDG:
PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………
PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………
Data: _________ Podpis: __